31. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - "Klinická farmakológia v praxi - odborný garant racionálnej farmakoterapie"

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Termín11. novembra 2022 (Piatok)
Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) - Aula D. Diešku (Limbová 12, 1. poschodie) + online
Odborný program: vyžiadané a prihlásené prednášky, sekcia farmakoekonomiky
Osobitný program: odovzdanie pôct SSKF SLS, výročná schôdza členov SSKF SLS
Forma konaniahybridná (prezenčne aj online)

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

REGISTRÁCIA, PRIHLÁŠKA PRÁCE/ABSTRAKTU
# REGISTRAČNÝ FORMULÁR na prihlásenie na pasívnu/aktívnu účasť a na prihlásenie práce (poster/prednáška) so zadaním abstraktu tu. (Obsahuje aj Pokyny pre autorov + viď nižšie!)
# TERMÍNY REGISTRÁCIE: 
-
registrácia na aktívnu účasť/prihlásenie práce (abstraktu) - do 
27.10.2022 12:00 
-
oznámenie o zamietnutí/prijatí práce na prezentáciu - do
31.10.2022 12:00 
-
registrácia na pasívnu účasť (nutná pre kredity CME) - do
9.11.2021 12:00 (vrátane zaplatenia registračného poplatku !)
# N.B. Prezentácia práce a získanie kreditov CME za účasť na konferencii sú možné len pre riadne registrovaných účastníkov a po zaplatení registračného poplatku - s výnimkou účastníkov (viď nižšie), kde registračný poplatok hradí organizačný výbor.  
# Registračný poplatok:  
-  člen SSKF SLS:         10,- EUR
-  ne-člen* SSKF SLS: 20,- EUR (* možnosť prihlásenia za člena SLS - a člena SSKF SLS (kód spoločnosti 063) - tu)
-  pracovník farmaceutickej spoločnosti alebo CRO: 30,- EUR 
-  poplatok hradený organizačným výborom konferencie pre týchto registrovaných účastníkov (vyznačte v RF !): pozvaní prednášatelia/hostia, sestry, dôchodcovia/dôchodkyne, študenti/ky, pacienti/ky 
# Úhrada registračného poplatku výhradne bankovým prevodom na účet SLS - potrebné údaje:
o  IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
o  swift code: SUBASKBX
o  variabilný symbol: 22 1170 063
o  správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka

POKYNY PRE AUTOROV ABSTRAKTOV
- obsiahnuté aj v Registračnom formulári, prosím, rešpektujte vyznačené kolónky pre zadanie príslušných častí/informácií abstraktu
- všeobecné pokyny, štruktúra abstraktu: * textový editor MS WORD, * nepoužívajte skratky bez ich dalšieho vysvetlenia, * odkazy na literatúru (max 3),
- abstrakt musí být členený podľa typu práce: * pôvodná práca – časti: úvod, cieľ, metodika, výsledky, závery, * prehľadová práca – časti: úvod, vlastný text, záver
- pokyny na písanie abstraktu: rešpektujte kolónky, ako sú vyznačené v Registračnom formulári: 1. Názov príspevku, 2. Celé mená všetkých autorov bez titulov (meno, priezvisko), 3. Neskrátený názov pracoviska/pracovísk autorov, 4. Štrukturovaný abstrakt v slovenskom (českom)/anglickom jazyku (1200–1500 znakov vrátane medzier), 5. Kontakt na prvého autora (celé meno vrátane titulov, e-mail).
KREDITY CME
konferencia je zaradená do spoločného kalendára vzdelávacích aktivít CME/CPD vedeného SLS a SLK
- predpokladaný počet kreditov CME: 6 kreditov (nutná registrácia) 
KONTAKTY
- odborný program, registrácia, kredity CME: MUDr. Helena Glasová, PhD., e-mail: helena.glasova@szu.sk, 02/59370.767  
- partnerská účasť: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, 02/59370.547, prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD., klara.sobonova@nspnz.sk
- SLS kontakt (zmluvy, úhrady etc.): Valéria Petrovičová, petrovicova@sls.sk, 02/5292.2017, .2019, .2020