KONTAKT

Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie, o.z. SLS 
Prezident: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk

Vedecký sekretár: prim. MUDr. Klára Soboňová, CSc., e-mail: klara.sobonova@nspnz.sk
Poštová adresa
Katedra klinickej farmakológie LF SZU v Bratislave
Limbová 12-14, 833 03 Bratislava, Slovenská republika 
web: www.sskf-sls.sk  (archívna webstránka: www.klinickafarmakologia.sk - do roku 2019)