Aktuality 

 • 15th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics - "Clinical pharmacology, now more than ever", Athens, Greece, 25-28 June 2022. Bližšie informácie, program, registrácia etc. - tu.
 • 38. seminár Medicamenta nova, 27.1.2022 od 13:30 (online) - linka na pripojenie - tu. Na získanie kreditov kontinuálneho vzdelávania je potrebné sa na seminár - konferenciu vopred zaregistrovať. Formulár pre farmaceutov - tu (kliknúť!), pre lekárov - tu (kliknúť!). Doplňujúce informácie priamo vo formulári. Účasť na seminári je bezplatná.
 • Klinická farmakológia volá po adekvátnom uplatnení v zdravotníctve SR (J. Glasa), Lek. listy, október 2021, 16(4)2021, s. 3-4 - tu.

ARCHÍV AKTUALÍT 

Na tomto mieste dočasne uchováme staršie správy a informácie. Perspektívne budú presunuté na osobitnú podstránku, aby sa umožnilo dosledovanie a archivácia významných aktivít a udalostí v živote SSKF.
2021
 • ZALOŽENÁ KLINIKA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF SZU A FNsP NZ. Dňa 1.7.2021 sa v konferenčných priestoroch FNsP Nové Zámky uskutočnilo slávnostné odovzdanie zriaďovacej listiny novej Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a FNsP NZ - výučbovej základne Katedry klinickej farmakológie LF SZU v Bratislave a odovzdanie menovacieho dekrétu prvej prednostke tejto kliniky prim. MUDr. Kláre Soboňovej, PhD. Krátka novinová správa (denník SME) - tu. Informácia a fotogaléria na webstránke FNsP NZ - tu.
 • EACPT Virtual Meeting 2021 - Focus on progress in Clinical Pharmacology, 28.-29.6.2021 sa konal dištančnou formou - bližši informácie - tu. Abstrakty pôvodných prác uverejnené v Eur. J. Clin. Pharmacol. dostupné - tu alebo tu. Slovenská klinická farmakológia sa zúčastnila dvoma osobitnými vstupmi: 1) zorganizovaním a vedením (MUDr. H. Glasová, prof. J. Glasa) osobitnej sekcie venovanej implementácii Nar. EÚ č. 536/2014 o klinických skúšaniach liečiv (Session 4 - IMPLEMENTATION OF REGULATION (EU) No. 536/2014 ON CLINICAL TRIALS: CTIS IS COMING) - program - tu. 2) odprezentovaním práce: Glasa J, Glasová H, Tomek D, Lévyová M. Patients-Led Multi-Stakeholder National Educational Project on Rational Use of Medicaments in Slovakia - Medication with Sense. (No. 91 - abstrakt - tu.
 • 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - "KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA 2021: VÝZVY A PERSPEKTÍVY", 2.-3.9.2021 (online) [zároveň jubilejná 30. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE SSKF SLS, 22. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE, 24. ČESKÁ KONFERENCE DURG a 26. ČESKÁ KONFERENCE TDM], program, kniha abstraktov a bližšie informácie - tu.
 • VEĽKÝ ÚSPECH SLOVENSKEJ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE. Členka výboru SSKF SLS MUDr. Helena Glasová, PhD. bola zvolená za Secretary EC EACPT. Ide o druhý najvyšší post v EC EACPT a historicky prvé zastávanie tejto vysokej vedecko-odbornej funkcie v odbore klinická farmakológia v Európe zástupcom slovenskej klinickej farmakológie. Funkcie sa ujala 28.6.2021.
 • Slovenská klinická farmakológia má naďalej zastúpenie v Executive Committee of the European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EC EACPT): V máji 2021 prebehli voľby do EC EACPT - členka výboru SSKF SLS MUDr. Helena Glasová, PhD. v nich obhájila na ďalšie funkčné obdobie (2021-2023) post členky EC. Členstvo v EC EACPT je dvojročné, s možnosťou jedného predĺženia. Ide o historicky prvé zastúpenie slovenského lekára - klinického farmakológa v 8-členom vedení EACPT, vrcholnej vedecko-odbornej spoločnosti odboru klinická farmakológia v Európe
2020
 • PREZIDENT SSKF VICE-PREZIDENTOM SLS. Na volebnom zasadnutí nastupujúceho Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) dňa 8. decembra 2020 bol prezident SSKF SLS prof. Jozef Glasa potvrdený vo funkcii 3. vice-prezidenta SLS. Do jeho portfólia bude predbežne (ako dosiaľ) patriť ARS CME, etická komisia SLS a zahraničné vzťahy, predovšetkým s UEMS-EACCME a WMA. Funkčné obdobie nového Prezídia SLS je 4-ročné: 2021-2024.
 • RE-AKREDITÁCIA ŠPECIALIZAČNÉHO A CERTIFIKAČNÉHO ŠTÚDIA. V auguste a septembri 2020 spracoval kolektív obnovenej Katedry klinickej farmakológie LF SZU re-akreditačné spisy (1) špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia, (2) certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov (pre zdravotnícke povolanie lekár) a (3) certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika (pre zdravotnícke povolania lekár a farmaceut). Následne rozhodnutím MZ SR bola re-akreditácia potvrdená. Tým sa podarilo zabezpečiť ďalšiu kontinuitu tohto štúdia v podmienkach Slovenskej republiky.    
 • OBNOVENÁ KATEDRA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF SZU. Rozhodnutím vedenia Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (LF SZU) bola dňom 1.7.2020 obnovená Katedra klinickej farmakológie LF SZU, jej vedením bol do realizácie konkurzu poverený prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., ktorý bol po úspešnom absolvovaní konkurzu následne vymenovaný za riadneho vedúceho katedry.    
 • SPUSTENIE OBNOVENEJ WEBSTRÁNKY SSKF NA NOVEJ DOMÉNE: Dňa 1. januára 2021 sme spustili v skúšobnej prevádzke svojpomocne obnovenú webstránku našej spoločnosti, a to na novej doméne www.sskf-sls.sk. Veríme, že sa nám ju bude dariť postupne plniť zaujímavým obsahom a ďalej dizjanovo kultivovať. Predchádzajúca, ďalej neaktualizovaná webstránka je zatiaľ k dispozícii na pôvodnej doméne www.klinickafarmakologia.sk.