aktuality 2024

AKCIE KF NA SLOVENSKU 
  • Vo februári 2024 vyšiel v č. 1-2/2024 časopisu Monitor medicíny SLS článok "Prínos a perspektívy medicísnkeho odboru klinická farmakológia v zdravotníctve Slovenskej republiky" autorov J. Glasa, K. Soboňová a H. Glasová - k dispozícii v celom čísle časopisu na webe SLS - tu, alebo na tejto webstránke v časti "Materiály" - tu.
  • 32. konferencia klinickej farmakológie sa z organizačných dôvodov presúva na jesenný termín (pôvodný termín 15. mája 2024). 
  • 12. workshop: "Aktuality správnej klinickej praxe a 23. celoštátne stretnutie etických komisií v SR: Klinické skúšanie v SR 2024", október 2024 (termín bude spresnený), SZU Bratislava + online. Program a bližšie informácie tu.
AKCIE KF V ZAHRANIČÍ
  • 16th Congress EACPT, Rotterdam (Holandsko), 8. – 11. júna 2024, bližšie informácie na webstránke kongresu: https://eacpt2024.org/
  • 1. společná konference farmakologických společností v České a Slovenské republice 2024, 13. – 15. júna 2024, Ostrava (ČR), webstránka: https://www.spolecna-konference-farma.cz/

archív aktualít 2024

  • 40. seminár MEDICAMENTA NOVA sa konal 25. januára 2024 (štvrtok) v Ladzianskeho posluchárni LF UK v Bratislave. 

vianoce '23 - pf 2024

Vážené kolegyne, kolegovia, 
prajeme pokojné a radostné vianočné sviatky a všetko dobré a lepšie v nadchádzajúcom novom roku 2024 Vám i všetkým Vašim drahým!
Výbor a DR SSKF SLS

Lorenzo Lotto (1480-1556/7): Adorácia dieťaťa Krista (1523), National Gallery of Art, Washington D.C. (USA)


 

ARCHÍV AktualÍt 2022 - 2023 

  • V októbri - novembri 2023 prebehli voľby nového výboru a dozornej rady našej spoločnosti, ktorých priebeh a výsledky vyhodnotila riadne ustanovená volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 10. 11. 2023 na Sekretariáte SLS v Bratislave. Spoločné zasadnutie odstupujúceho a novozvoleného výboru a dozornej rady spoločnosti, ktorého súčasťou boli aj voľby funkcionárov nového výboru a dozornej rady sa uskutočnilo dňa 6. 12. 2023 na SZU v Bratislave.                                                                                                                                                                                                                                                            Do funkcie prezidenta spoločnosti bol zvolený prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (Bratislava), do funkcie vedeckej sekretárky prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD. (Nové Zámky), do funkcie viceprezidentov spoločnosti MUDr. Štefan Laššán, PhD, MPH (Bratislava) a MUDr. Marek Rác, PhD. (Nitra).
  • 32. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE (nový termín!) - NOVÝ Termín15. MÁJA 2024 (Streda)                                                                                        Miesto konania: bude spresnené [uvažované: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave] + online                                                                                            Odborný program: vyžiadané a prihlásené prednášky, sekcia farmakoekonomiky, sekcia posterov, sekcia klinického skúšania, sekcia pacientov, sekcia liekového poškodenia pečene, Osobitný program: odovzdanie pôct SSKF SLS, výročná schôdza členov SSKF SLS, Forma konaniahybridná (prezenčne aj online)
  • 23. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE sa uskutočnila v Olomouci v dňoch 8.-9. septembra 2023, program a bližšie informácie na webstránke konferencie - tu. Zo Slovenska sa konferencie zúčastnilo 5 účastníkov. Prezident SSKF (prof. Glasa) predniesol  na konferencii dve prednášky (z toho 1 vyžiadanú) a bol požiadaný o zhodnotenie priebehu a výstupov podujatia a o jeho slávnostné zakľúčenie. 
  • Upozorňujeme na nedávne (máj 2023) spustenie novej web-stránky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (tu), ktorej súčasťou sú aj nová podstránka Katedry klinickej farmakológie LF SZU (tu) a nová podstránka Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a FNsP Nové Zámky (tu). Záujemci na týchto podstránkach postupne nájdu aktualizované informácie o možnostiach a podmienkach špecializačného štúdia štúdia  v špecializačnom odbore klinická farmakológia (povolanie lekár) a certifikačného štúdia v certifikovaných pracovných metódach klinické skúšanie liekov (povolanie lekár) a farmakoekonomika (povolanie lekár, farmaceut, perspektívne aj ďalšie povolania (v príprave)). Okrem toho budú obe podstránky slúžiť na informovanie o širokom spektre ďalších vzdelávacích, vedecko-výskumných, konzultačných, klinických, expertných, publikačných a medzinárodných aktivít katedry aj kliniky.     
  • V dňoch 14. - 15.6.2023 sa uskutočnil kurz certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej metóde klinické skúšanie liekov. Školiaca akcia Katedry klinickej farmakológie LF SZU sa konala hybridným spôsobom - online a prezenčne vo FNsP Nové Zámky, ktorá je sídlom Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a FNsP NZ. Kurz sa uskutočnil pre lekárov zaradených do certifikačného štúdia v tejto certifikovanej pracovnej metóde a pre ďalších záujemcov. Certifikačné štúdium v tejto certifikovanej metóde sa obnovilo po jej úspešnej reakreditácii a zaradení nových záujemcov do štúdia.   
  • V dňoch 12. - 13.5.2023 sa v priestoroch SZU na Limbovej 14 v Bratislave konal medzinárodný kurz pre pacientskych zástupcov Európskej asociácie pacientov s ochoreniami pečene (ELPA) venovaný problematike klinických štúdií u pacientov s nealkoholovou tukovou chorobou pečene (NAFLD). Zo strany SZU boli spoluorganizátormi podujatia Katedra klinickej farmakológie LF SZU a Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU. Odborný program zabezpečili tieto pedagogické útvary SZU v spolupráci s domácimi a zahraničnými lektormi. Súčasťou kurzu bola aj exkurzia na pracovisku NMR DrMagnet v Bratislave na Kramároch. Kurzu predchádzalo zasadnutie výboru ELPA dňa 11.5.2023. Jeho účastníci boli oficiálne prijatí na pôde Zdravotného výboru NR SR (podpredsedníčka poslankyňa MUDr. Anna Záborská).
  • 39. seminár MEDICAMENTA NOVA - "Biologická liečba vybraných ochorení", 26. januára 2023 (štvrtok) od 14:00, Ladzianskeho poslucháreň LF UK v Bratislave. PROGRAM a informácie - tu.
  • 31. konferencia klinickej farmakológie - "Klinická farmakológia v praxi - odborný garant racionálnej farmakoterapie", 11. novembra 2022 (piatok), SZU v Bratislave (konala sa hybridne - prezenčne aj online; zároveň aj ako kurz - workshop KKF LF SZU). INFORMÁCIE, PROGRAM - tu.
  • K dispozícii je č. 1-2/2022 časopisu Medicínska etika & Bioetika - tu
  • 20th International Congress on Therapeutic Drug Mintoring and Clinical Toxicology (IATDMCT), Praha, 18. - 21. septembra 2022, Bližšie informácie - tu.  
  • 12. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe "Klinické skúšanie liekov v SR 2022" a 23. celoštátne stretnutie etických komisií v SR - boli presunuté na jarný termín 2023 (bude spresnený).
  • Špecializačná skúška z klinickej farmakológie. Dňa 10. júna 2022 úspešne zložila špecializačnú skúšku zo špecializačného odboru klinická farmakológia naša kolegyňa MUDr. Simona Horná z 1. internej kliniky JLF UK a UNM v Martine. Špecializačná skúška sa konala na Katedre klinickej farmakológie LF SZU pred skúšobnou komisiou vymenovanou dekanom fakulty v súlade príslušnými právnymi predpismi a platným akreditačným spisom ŠO. Kolegyňa "prospela výborne", čo predstavuje najlepšie možné hodnotenie. Srdečne blahoželáme a vítame v spoločnosti lekárov - špecialistov v našom odbore!
  • 15th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) - "Clinical pharmacology, now more than ever", sa uskutočnil v Aténach, 25-28 June 2022. Bližšie informácie - tu.
  • 38. seminár Medicamenta nova, sa uskutočnil dňa 27.1.2022.
  • Clinical pharmacology as a medical specialty in Slovakia: development, present challenges and future perspectives (Klinická farmakológia ako medicínsky odbor na Slovensku: Rozvoj, súčasné výzvy a budúce perspektívy) (H. Glasová, K. Soboňová, J. Glasa), Lek Obz, 2022, 71 (1): 37-45 - abstract - tu. SK abstrakt - tu.
  • Klinická farmakológia volá po adekvátnom uplatnení v zdravotníctve SR (J. Glasa), Lek. listy, október 2021, 16(4)2021, s. 3-4 - tu.

ARCHÍV AKTUALÍT 2020 - 2021

Na tomto mieste dočasne uchováme staršie správy a informácie. Perspektívne budú presunuté na osobitnú podstránku, aby sa umožnilo dosledovanie a archivácia významných aktivít a udalostí v živote SSKF.
2021
  • ZALOŽENÁ KLINIKA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF SZU A FNsP NZ. Dňa 1.7.2021 sa v konferenčných priestoroch FNsP Nové Zámky uskutočnilo slávnostné odovzdanie zriaďovacej listiny novej Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a FNsP NZ - výučbovej základne Katedry klinickej farmakológie LF SZU v Bratislave a odovzdanie menovacieho dekrétu prvej prednostke tejto kliniky prim. MUDr. Kláre Soboňovej, PhD. Krátka novinová správa (denník SME) - tu. Informácia a fotogaléria na webstránke FNsP NZ - tu.
  • EACPT Virtual Meeting 2021 - Focus on progress in Clinical Pharmacology, 28.-29.6.2021 sa konal dištančnou formou - bližši informácie - tu. Abstrakty pôvodných prác uverejnené v Eur. J. Clin. Pharmacol. dostupné - tu alebo tu. Slovenská klinická farmakológia sa zúčastnila dvoma osobitnými vstupmi: 1) zorganizovaním a vedením (MUDr. H. Glasová, prof. J. Glasa) osobitnej sekcie venovanej implementácii Nar. EÚ č. 536/2014 o klinických skúšaniach liečiv (Session 4 - IMPLEMENTATION OF REGULATION (EU) No. 536/2014 ON CLINICAL TRIALS: CTIS IS COMING) - program - tu2) odprezentovaním práce: Glasa J, Glasová H, Tomek D, Lévyová M. Patients-Led Multi-Stakeholder National Educational Project on Rational Use of Medicaments in Slovakia - Medication with Sense. (No. 91 - abstrakt - tu.
  • 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - "KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA 2021: VÝZVY A PERSPEKTÍVY", 2.-3.9.2021 (online) [zároveň jubilejná 30. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE SSKF SLS, 22. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE, 24. ČESKÁ KONFERENCE DURG a 26. ČESKÁ KONFERENCE TDM], program, kniha abstraktov a bližšie informácie - tu.
  • VEĽKÝ ÚSPECH SLOVENSKEJ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE. Členka výboru SSKF SLS MUDr. Helena Glasová, PhD. bola zvolená za Secretary EC EACPT. Ide o druhý najvyšší post v EC EACPT a historicky prvé zastávanie tejto vysokej vedecko-odbornej funkcie v odbore klinická farmakológia v Európe zástupcom slovenskej klinickej farmakológie. Funkcie sa ujala 28.6.2021.
  • Slovenská klinická farmakológia má naďalej zastúpenie v Executive Committee of the European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EC EACPT): V máji 2021 prebehli voľby do EC EACPT - členka výboru SSKF SLS MUDr. Helena Glasová, PhD. v nich obhájila na ďalšie funkčné obdobie (2021-2023) post členky EC. Členstvo v EC EACPT je dvojročné, s možnosťou jedného predĺženia. Ide o historicky prvé zastúpenie slovenského lekára - klinického farmakológa v 8-členom vedení EACPT, vrcholnej vedecko-odbornej spoločnosti odboru klinická farmakológia v Európe.
2020
  • PREZIDENT SSKF VICE-PREZIDENTOM SLS. Na volebnom zasadnutí nastupujúceho Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) dňa 8. decembra 2020 bol prezident SSKF SLS prof. Jozef Glasa potvrdený vo funkcii 3. vice-prezidenta SLS. Do jeho portfólia bude predbežne (ako dosiaľ) patriť ARS CME, etická komisia SLS a zahraničné vzťahy, predovšetkým s UEMS-EACCME a WMA. Funkčné obdobie nového Prezídia SLS je 4-ročné: 2021-2024.
  • RE-AKREDITÁCIA ŠPECIALIZAČNÉHO A CERTIFIKAČNÉHO ŠTÚDIA. V auguste a septembri 2020 spracoval kolektív obnovenej Katedry klinickej farmakológie LF SZU re-akreditačné spisy (1) špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia, (2) certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov (pre zdravotnícke povolanie lekár) a (3) certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika (pre zdravotnícke povolania lekár a farmaceut). Následne rozhodnutím MZ SR bola re-akreditácia potvrdená. Tým sa podarilo zabezpečiť ďalšiu kontinuitu tohto štúdia v podmienkach Slovenskej republiky.    
  • OBNOVENÁ KATEDRA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF SZU. Rozhodnutím vedenia Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (LF SZU) bola dňom 1.7.2020 obnovená Katedra klinickej farmakológie LF SZU, jej vedením bol do realizácie konkurzu poverený prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., ktorý bol po úspešnom absolvovaní konkurzu následne vymenovaný za riadneho vedúceho katedry.    
  • SPUSTENIE OBNOVENEJ WEBSTRÁNKY SSKF NA NOVEJ DOMÉNE: Dňa 1. januára 2021 sme spustili v skúšobnej prevádzke svojpomocne obnovenú webstránku našej spoločnosti, a to na novej doméne www.sskf-sls.sk. Veríme, že sa nám ju bude dariť postupne plniť zaujímavým obsahom a ďalej dizjanovo kultivovať. Predchádzajúca, ďalej neaktualizovaná webstránka je zatiaľ k dispozícii na pôvodnej doméne www.klinickafarmakologia.sk.