Aktuality 

 • 23. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE, Olomouc, 8.-9. septembra 2023, program, prihlášky na účasť, ubytovanie a viac informácií na webstránke konferencie - tu.
 • 32. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE 

  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  Termín: 10. novembra 2023 (Piatok)
  Miesto konania: bude spresnené [uvažované: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave] + online
  Odborný program: vyžiadané a prihlásené prednášky, sekcia farmakoekonomiky, sekcia posterov, sekcia klinického skúšania, sekcia pacientov, sekcia liekového poškodenia pečene 
  Osobitný program: odovzdanie pôct SSKF SLS, výročná schôdza členov SSKF SLS
  Forma konania:
  hybridná (prezenčne aj online)
 • Upozorňujeme na nedávne (máj 2023) spustenie novej web-stránky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (tu), ktorej súčasťou sú aj nová podstránka Katedry klinickej farmakológie LF SZU (tu) a nová podstránka Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a FNsP Nové Zámky (tu). Záujemci na týchto podstránkach postupne nájdu aktualizované informácie o možnostiach a podmienkach špecializačného štúdia štúdia  v špecializačnom odbore klinická farmakológia (povolanie lekár) a certifikačného štúdia v certifikovaných pracovných metódach klinické skúšanie liekov (povolanie lekár) a farmakoekonomika (povolanie lekár, farmaceut, perspektívne aj ďalšie povolania (v príprave)). Okrem toho budú obe podstránky slúžiť na informovanie o širokom spektre ďalších vzdelávacích, vedecko-výskumných, konzultačných, klinických, expertných, publikačných a medzinárodných aktivít katedry aj kliniky.     
 • V dňoch 14. - 15.6.2023 sa uskutočnil kurz certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej metóde klinické skúšanie liekov. Školiaca akcia Katedry klinickej farmakológie LF SZU sa konala hybridným spôsobom - online a prezenčne vo FNsP Nové Zámky, ktorá je sídlom Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a FNsP NZ. Kurz sa uskutočnil pre lekárov zaradených do certifikačného štúdia v tejto certifikovanej pracovnej metóde a pre ďalších záujemcov. Certifikačné štúdium v tejto certifikovanej metóde sa obnovilo po jej úspešnej reakreditácii a zaradení nových záujemcov do štúdia.   
 • V dňoch 12. - 13.5.2023 sa v priestoroch SZU na Limbovej 14 v Bratislave konal medzinárodný kurz pre pacientskych zástupcov Európskej asociácie pacientov s ochoreniami pečene (ELPA) venovaný problematike klinických štúdií u pacientov s nealkoholovou tukovou chorobou pečene (NAFLD). Zo strany SZU boli spoluorganizátormi podujatia Katedra klinickej farmakológie LF SZU a Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU. Odborný program zabezpečili tieto pedagogické útvary SZU v spolupráci s domácimi a zahraničnými lektormi. Súčasťou kurzu bola aj exkurzia na pracovisku NMR DrMagnet v Bratislave na Kramároch. Kurzu predchádzalo zasadnutie výboru ELPA dňa 11.5.2023. Jeho účastníci boli oficiálne prijatí na pôde Zdravotného výboru NR SR (podpredsedníčka poslankyňa MUDr. Anna Záborská).
 • 39. seminár MEDICAMENTA NOVA - "Biologická liečba vybraných ochorení", 26. januára 2023 (štvrtok) od 14:00, Ladzianskeho poslucháreň LF UK v Bratislave. PROGRAM a informácie - tu.
 • 31. konferencia klinickej farmakológie - "Klinická farmakológia v praxi - odborný garant racionálnej farmakoterapie", 11. novembra 2022 (piatok), SZU v Bratislave (konala sa hybridne - prezenčne aj online; zároveň aj ako kurz - workshop KKF LF SZU). INFORMÁCIE, PROGRAM - tu.
 • K dispozícii je č. 1-2/2022 časopisu Medicínska etika & Bioetika - tu
 • 20th International Congress on Therapeutic Drug Mintoring and Clinical Toxicology (IATDMCT), Praha, 18. - 21. septembra 2022, Bližšie informácie - tu.  
 • 12. workshop - Aktuality Správnej klinickej praxe "Klinické skúšanie liekov v SR 2022" a 23. celoštátne stretnutie etických komisií v SR - boli presunuté na jarný termín 2023 (bude spresnený).
 • Špecializačná skúška z klinickej farmakológie. Dňa 10. júna 2022 úspešne zložila špecializačnú skúšku zo špecializačného odboru klinická farmakológia naša kolegyňa MUDr. Simona Horná z 1. internej kliniky JLF UK a UNM v Martine. Špecializačná skúška sa konala na Katedre klinickej farmakológie LF SZU pred skúšobnou komisiou vymenovanou dekanom fakulty v súlade príslušnými právnymi predpismi a platným akreditačným spisom ŠO. Kolegyňa "prospela výborne", čo predstavuje najlepšie možné hodnotenie. Srdečne blahoželáme a vítame v spoločnosti lekárov - špecialistov v našom odbore!
 • 15th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) - "Clinical pharmacology, now more than ever", sa uskutočnil v Aténach, 25-28 June 2022. Bližšie informácie - tu.
 • 38. seminár Medicamenta nova, sa uskutočnil dňa 27.1.2022.
 • Clinical pharmacology as a medical specialty in Slovakia: development, present challenges and future perspectives (Klinická farmakológia ako medicínsky odbor na Slovensku: Rozvoj, súčasné výzvy a budúce perspektívy) (H. Glasová, K. Soboňová, J. Glasa), Lek Obz, 2022, 71 (1): 37-45 - abstract - tu. SK abstrakt - tu.
 • Klinická farmakológia volá po adekvátnom uplatnení v zdravotníctve SR (J. Glasa), Lek. listy, október 2021, 16(4)2021, s. 3-4 - tu.

ARCHÍV AKTUALÍT 

Na tomto mieste dočasne uchováme staršie správy a informácie. Perspektívne budú presunuté na osobitnú podstránku, aby sa umožnilo dosledovanie a archivácia významných aktivít a udalostí v živote SSKF.
2021
 • ZALOŽENÁ KLINIKA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF SZU A FNsP NZ. Dňa 1.7.2021 sa v konferenčných priestoroch FNsP Nové Zámky uskutočnilo slávnostné odovzdanie zriaďovacej listiny novej Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a FNsP NZ - výučbovej základne Katedry klinickej farmakológie LF SZU v Bratislave a odovzdanie menovacieho dekrétu prvej prednostke tejto kliniky prim. MUDr. Kláre Soboňovej, PhD. Krátka novinová správa (denník SME) - tu. Informácia a fotogaléria na webstránke FNsP NZ - tu.
 • EACPT Virtual Meeting 2021 - Focus on progress in Clinical Pharmacology, 28.-29.6.2021 sa konal dištančnou formou - bližši informácie - tu. Abstrakty pôvodných prác uverejnené v Eur. J. Clin. Pharmacol. dostupné - tu alebo tu. Slovenská klinická farmakológia sa zúčastnila dvoma osobitnými vstupmi: 1) zorganizovaním a vedením (MUDr. H. Glasová, prof. J. Glasa) osobitnej sekcie venovanej implementácii Nar. EÚ č. 536/2014 o klinických skúšaniach liečiv (Session 4 - IMPLEMENTATION OF REGULATION (EU) No. 536/2014 ON CLINICAL TRIALS: CTIS IS COMING) - program - tu2) odprezentovaním práce: Glasa J, Glasová H, Tomek D, Lévyová M. Patients-Led Multi-Stakeholder National Educational Project on Rational Use of Medicaments in Slovakia - Medication with Sense. (No. 91 - abstrakt - tu.
 • 9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - "KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA 2021: VÝZVY A PERSPEKTÍVY", 2.-3.9.2021 (online) [zároveň jubilejná 30. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE SSKF SLS, 22. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE, 24. ČESKÁ KONFERENCE DURG a 26. ČESKÁ KONFERENCE TDM], program, kniha abstraktov a bližšie informácie - tu.
 • VEĽKÝ ÚSPECH SLOVENSKEJ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE. Členka výboru SSKF SLS MUDr. Helena Glasová, PhD. bola zvolená za Secretary EC EACPT. Ide o druhý najvyšší post v EC EACPT a historicky prvé zastávanie tejto vysokej vedecko-odbornej funkcie v odbore klinická farmakológia v Európe zástupcom slovenskej klinickej farmakológie. Funkcie sa ujala 28.6.2021.
 • Slovenská klinická farmakológia má naďalej zastúpenie v Executive Committee of the European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EC EACPT): V máji 2021 prebehli voľby do EC EACPT - členka výboru SSKF SLS MUDr. Helena Glasová, PhD. v nich obhájila na ďalšie funkčné obdobie (2021-2023) post členky EC. Členstvo v EC EACPT je dvojročné, s možnosťou jedného predĺženia. Ide o historicky prvé zastúpenie slovenského lekára - klinického farmakológa v 8-členom vedení EACPT, vrcholnej vedecko-odbornej spoločnosti odboru klinická farmakológia v Európe.
2020
 • PREZIDENT SSKF VICE-PREZIDENTOM SLS. Na volebnom zasadnutí nastupujúceho Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) dňa 8. decembra 2020 bol prezident SSKF SLS prof. Jozef Glasa potvrdený vo funkcii 3. vice-prezidenta SLS. Do jeho portfólia bude predbežne (ako dosiaľ) patriť ARS CME, etická komisia SLS a zahraničné vzťahy, predovšetkým s UEMS-EACCME a WMA. Funkčné obdobie nového Prezídia SLS je 4-ročné: 2021-2024.
 • RE-AKREDITÁCIA ŠPECIALIZAČNÉHO A CERTIFIKAČNÉHO ŠTÚDIA. V auguste a septembri 2020 spracoval kolektív obnovenej Katedry klinickej farmakológie LF SZU re-akreditačné spisy (1) špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia, (2) certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov (pre zdravotnícke povolanie lekár) a (3) certifikačného štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika (pre zdravotnícke povolania lekár a farmaceut). Následne rozhodnutím MZ SR bola re-akreditácia potvrdená. Tým sa podarilo zabezpečiť ďalšiu kontinuitu tohto štúdia v podmienkach Slovenskej republiky.    
 • OBNOVENÁ KATEDRA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF SZU. Rozhodnutím vedenia Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (LF SZU) bola dňom 1.7.2020 obnovená Katedra klinickej farmakológie LF SZU, jej vedením bol do realizácie konkurzu poverený prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., ktorý bol po úspešnom absolvovaní konkurzu následne vymenovaný za riadneho vedúceho katedry.    
 • SPUSTENIE OBNOVENEJ WEBSTRÁNKY SSKF NA NOVEJ DOMÉNE: Dňa 1. januára 2021 sme spustili v skúšobnej prevádzke svojpomocne obnovenú webstránku našej spoločnosti, a to na novej doméne www.sskf-sls.sk. Veríme, že sa nám ju bude dariť postupne plniť zaujímavým obsahom a ďalej dizjanovo kultivovať. Predchádzajúca, ďalej neaktualizovaná webstránka je zatiaľ k dispozícii na pôvodnej doméne www.klinickafarmakologia.sk.