9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE, 2.-3.9.2021 - aktuálne INFORMÁCIE

  • Vstup - pripojenie na konferenciu bol/o pre všetkých záujemcov po splnení uvedených pokynov zdarma. Predchádzajúca registrácia so zaplatením symbolického registračného poplatku bola nutná pre vydanie potvrdenia o účasti/priame načítanie (platí pre SR) kreditov CME (ARS CME - SLS a SLK). 
  • Potvrdenia o účasti boli riadne registrovaným účastníkom odoslané po skončení konferencie
  • Riadne registrovaným lekárom v SR boli CME kredity do portálu ARS CME (SLS a SLK) načítané priamo (zabezpečili organizátori podujatia), so zohľadnením prípadnej aktívnej účasti (prednášateľ, spoluautor).   
  • DEFINITÍVNY PROGRAM, KNIHA ABSTRAKTOV a ďalšie informácie - viď nižšie!  

9. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - INFORMÁCIE, PRIHLÁŠKY-ABSTRAKTY, TERMÍNY


9.
ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - "Klinická farmakológia 2021: Výzvy a perspektívy",
2.-3.9.2021, sa koná zároveň ako jubilejná 30. Konferencia klinickej farmakológie SSKF SLS, 22. Česká konference klinické farmakologie, 24. Česká konference DURG a 26. Česká konference TDM.
Prebiehala dištančnou formou. (Poznámka: Kontaktná 31. konferencia bude v pôvodne zamýšľaných priestoroch - Hotel Trigan, Štrbské Pleso, začiatkom septembra 2022.)
Program - pozri nižšie (!).  
INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV
REGISTRÁCIA, PRIHLÁŠKA PRÁCE/ABSTRAKTU
# REGISTRAČNÝ FORMULÁR na prihlásenie na pasívnu/aktívnu účasť a na prihlásenie práce (poster/prednáška) so zadaním abstraktu tuObsahuje priamo aj Pokyny pre autorov, ktoré si možno pozrieť a stiahnuť aj pod informáciami pre účastníkov - pozri nižšie (!).  
N.B. Prezentácia práce a získanie kreditov CME za účasť na konferencii možné len pre riadne registrovaných účastníkov a po zaplatení registračného poplatku - s výnimkou účastníkov (viď nižšie), kde registračný poplatok hradí organizačný výbor.  
# Registračný poplatok:  
-  člen SSKF SLS, SIS SLS alebo ČSKF ČLS JEP:         20,- EUR
-  ne-člen* SSKF SLS, SIS SLS alebo ČSKF ČLS JEP: 40,- EUR (* možnosť prihlásenia za člena SLS - a člena SSKF SLS (kód spoločnosti 063) - tu)
-  poplatok hradený organizačným výborom konferencie pre týchto registrovaných účastníkov (vyznačte v RF !): pozvaní prednášatelia/hostia, sestry, dôchodcovia/dôchodkyne, študenti/ky, pacienti/ky 
# Úhrada registračného poplatku výhradne bankovým prevodom na účet SLS - potrebné údaje:
o  IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
o  swift code: SUBASKBX
o  variabilný symbol: 21 1061 063
o  správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka

KREDITY CME
konferencia je zaradená do spoločného kalendára vzdelávacích aktivít CME/CPD vedeného SLS a SLK,
- predpokladaný počet kreditov CME: 2.9.2021 7 kreditov, 3.9.2021 7 kreditov, 2. + 3.9.2021: 14 kreditov (podlieha schváleniu ARS CME)
 
TERMÍNY 
- registrácia na aktívnu účasť/prihlásenie práce (abstraktu) - do 25.7.2021 12:00 (vrátane zaplatenia registračného poplatku !)
- oznámenie o zamietnutí/prijatí práce na prezentáciu - do 10.8.2021 12:00 
- registrácia na pasívnu účasť (nutná pre kredity CME) - do 31.8.2021 12:00 (vrátane zaplatenia registračného poplatku !)
KONTAKTY
- odborný program, registrácia, kredity CME: MUDr. Helena Glasová, PhD., e-mail: helena.glasova@szu.sk, 02/59370.767  
- partnerská účasť, inzercia: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, 02/59370.547, prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD., klara.sobonova@nspnz.sk
- SLS kontakt (zmluvy, úhrady etc.): Valéria Petrovičová, petrovicova@sls.sk, 02/5292.2017, .2019, .2020