11. workshop "aktuality skp - klinické skúšanie liekov v SR 2021" a 22. celoštátne stretnutie etických komisií v sr", 16.11.2021 (utorok) - 13:00-16:00 (online)

  • Tradičný workshop o problematike klinického skúšania bol osobitne venovaný stavu pripravenosti SR na ostrý štart CTIS (Clinical Trials Information System) Európskej Únie a plnej účinnosti Nariadenia EÚ č. 536/2014 o klinických skúšaniach humánnych produktov a humánnych liekov.
  • PROGRAM (pozri nižšie!) bol pre záujemcov prístupný zdarma. 
  • Registrácia/prihláška a zaplatenie príslušného poplatku (viaceré kategórie účastníkov sa mohli registrovať bez poplatku) boli potrebné na získanie kreditov (ARS CME) a/lebo potvrdenia o účasti na kurze SZU. 

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
REGISTRÁCIA - DVE MOŽNOSTI
A) PROSTREDNÍCTVOM REGISTRAČNÉHO E-FORMULÁRA - priamo DOSTUPNÝ tu (kliknúť !)
UPOZORNENIE: Registrácia a uhradenie registračného poplatku je podmienkou na udelenie kreditov CME (lekári - ARS CME, priame načítanie), vystavenie potvrdenia o účasti na kontinuálnom vzdelávaní (ostatné zdravotnícke profesie).
REGISTRAČNÝ POPLATOK: (a) členovia SSKF SLS: 10,- EUR, (b) členovia SLS: 15,- EUR, (c) ne-členovia SLS: 25,- EUR, (d) pracovníci farmaceutických spoločností alebo CRO (Contract Research Organization): 40,- EUR, (e) zdarma: prednášatelia/členovia panelu, sestry, členovia etických komisií, dôchodcovia, študenti, pacienti. 
UPOZORNENIE: "Zdarma" znamená, že registračný poplatok účastníkovi hradí organizačný výbor, aj takýto účastník môže dostať na požiadanie potvrdenie o absolvovaní.
Spôsob ÚHRADY:  výhradne bankovým prevodom na účet SLS - IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, swift code: SUBASKBX, variabilný symbol: 21 1040 063, správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka.   
B) Alternatívna možnosť je prihlásiť sa na workshop AKO NA ŠKOLIACU AKCIU (KURZ) LF SZU cestou Študijného oddelenia LF SZU - FORMULÁR PRIHLÁŠKY (zasiela sa e-mailom) je k dispozícii na stiahnutie nižšie vo formáte PDF. Prosíme, stiahnite si ho, vyplňte (stačí ručne) a pošlite ako sken na dve na ňom uvedené dve e-mailové adresy. Prihlásenému účastníkovi ŠO SZU zašle formulár POZVÁNKY, kde sú pokyny na úhradu manipulačného poplatku SZU vo výške 10,- EUR. Po obdržaní úhrady a absolvovaní akcie ŠO vystaví a zašle účastníkovi potvrdenie SZU o účasti na školení/workshope.
 MOŽNOSŤ KORPORÁTNEJ PODPORY - PARTNERSTVA: informácie u organizátorov: jozef.glasa@szu.sk   


 

Partneri podujatia (aktualizované)

Uvedenie názvu (loga) partnera na tomto mieste znamená podporu konania podujatia v zmysle neobmedzeného finančného príspevku poskytnutého na základe dvojstrannej zmluvy partnera a Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) prostredníctvom SLS hlavnému organizátorovi - Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie, o.z. SLS, a to bez zasahovania do odborného alebo vedeckého obsahu podujatia. Vzájomné vzťahy korporátnych partnerov a SLS sa riadia platnými právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými etickými štandardmi a odporúčaniami.

AbbVie s.r.o., Chiesi Slovakia s.r.o., Pfizer Luxembourg SARL, o.z., ÚMEB n.f.