KTO SME 

Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie (SSKF), organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti (o.z. SLS). Združujeme lekárov, zvlášť klinických farmakológov ale aj kolegov z iných klinických disciplín, farmaceutov, vedecko-výskumných pracovníkov, osobitne farmakológov,  ako aj ďalších záujemcov o odbor klinická farmakológia. Staráme sa o jeho všestranný rozvoj a uplatnenie v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku, a to aj v potrebnom medzinárodnom kontexte a spolupráci. Prioritou je účasť lekárov - klinických farmakológov v interdisciplinárnych procesoch zabezpečenia racionálnej, čiže bezpečnej a účinnej farmakoterapie pre pacienta. Do odborného portfólia odboru ďalej patrí klinické hodnotenie (klinické skúšanie) liečiv - humánnych produktov a liekov, tvorba a inovácia štandardov racionálnej farmakoterapie, tvorba a inovácia štátnej liekovej politiky na všetkých úrovniach jej realizácie, racionálna preskripcia, účasť na hodnotení ekonomickej i celkovej prospešnosti účelnej farmakoterapie (farmakoekonomika, HTA) a i.          

Svojim členom ponúkame celý rad benefitov, najmä aktuálne a užitočné informácie, pozvania na vlastné edukačné aktivity a vedecko-odborné stretnutia (konferencie, workshopy, semináre atď.), možnosť podieľať sa na formovaní a rozvíjaní odboru na Slovensku, a to v širokom medzinárodnom kontexte. Členstvo v Európskej asociácii klinickej farmakológie a farmakoterapie (EACPT) a zastúpenie v Sekcii (klinickej) farmakológie Európskej únie medicínskych špecialistov (UEMS).       

VÝBOR A DOZORNÁ RADA 2019 - 2022

Výbor a Dozorná rada SSKF SLS boli zvolené na funkčné obdobie 2019 - 2022. Svojej funkcie sa ujali na volebnej schôdzi novozvoleného výboru a dozornej rady dňa 23.10.2019. Za prezidenta SSKF SLS bol zvolený prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., za vedeckú sekretárku SSKF SLS prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD. a za predsedníčku Dozornej rady SSKF SLS MUDr. Magdaléna Horáková.    

PRIORITY výboru sskf sls 2019 - 2022

Novozvolený Výbor SSKF SLS na svojom zasadnutí dňa 17.12.2019 schválil programové vyhlásenie na obdobie 2019 - 2022 vo forme dokumentu "Priority klinickej farmakológie v Slovenskej republike 2019 - 2022".    

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI 

SSKF SLS bola založená v roku 1994 ako organizačná zložka - osobitná vedecko-odborná spoločnosť - Slovenskej lekárskej spoločnosti. Na tomto mieste postupne prinesieme dokumenty o histórii a bohatej činnosti spoločnosti za viac než štvrťstoročie jej aktívnej existencie.