KTO SME 

Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie (SSKF), organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti (o.z. SLS). Združujeme lekárov, zvlášť klinických farmakológov ale aj kolegov z iných klinických disciplín, farmaceutov, vedecko-výskumných pracovníkov, osobitne farmakológov,  ako aj ďalších záujemcov o odbor klinická farmakológia. Staráme sa o jeho všestranný rozvoj a uplatnenie v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku, a to aj v potrebnom medzinárodnom kontexte a spolupráci. Prioritou je účasť lekárov - klinických farmakológov v interdisciplinárnych procesoch zabezpečenia racionálnej, čiže bezpečnej a účinnej farmakoterapie pre pacienta. Do odborného portfólia odboru ďalej patrí klinické hodnotenie (klinické skúšanie) liečiv - humánnych produktov a liekov, tvorba a inovácia štandardov racionálnej farmakoterapie, tvorba a inovácia štátnej liekovej politiky na všetkých úrovniach jej realizácie, racionálna preskripcia, účasť na hodnotení ekonomickej i celkovej prospešnosti účelnej farmakoterapie (farmakoekonomika, HTA) a i.          

Svojim členom ponúkame celý rad benefitov, najmä aktuálne a užitočné informácie, pozvania na vlastné edukačné aktivity a vedecko-odborné stretnutia (konferencie, workshopy, semináre atď.), možnosť podieľať sa na formovaní a rozvíjaní odboru na Slovensku, a to v širokom medzinárodnom kontexte. Členstvo v Európskej asociácii klinickej farmakológie a farmakoterapie (EACPT) a zastúpenie v Sekcii (klinickej) farmakológie Európskej únie medicínskych špecialistov (UEMS).       

VÝBOR A DOZORNÁ RADA 2023 - 2027

Výbor a dozorná rada SSKF SLS boli zvolené na funkčné obdobie 2023 - 2027.
Svojej funkcie sa ujali na volebnej schôdzi novozvoleného výboru a dozornej rady dňa 6.12.2023. Za prezidenta SSKF SLS bol zvolený prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc.,  PhD. (Bratislava), za vedeckú sekretárku SSKF SLS prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD. (Nové Zámky), za viceprezidentov SSKF SLS MUDr. Štefan Laššán, PhD. MPH (Bratislava) a MUDr. Marek Rác, PhD. (Nitra). Úplný zoznam členov výboru a dozornej rady SSKF SLS je pod tlačítkom.   

VÝBOR A DOZORNÁ RADA 2019 - 2022

Výbor a Dozorná rada SSKF SLS boli zvolené na funkčné obdobie 2019 - 2022. Svojej funkcie sa ujali na volebnej schôdzi novozvoleného výboru a dozornej rady dňa 23.10.2019. Za prezidenta SSKF SLS bol zvolený prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., za vedeckú sekretárku SSKF SLS prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD. a za predsedníčku Dozornej rady SSKF SLS MUDr. Magdaléna Horáková.    

PRIORITY výboru sskf sls 2019 - 2022

Novozvolený Výbor SSKF SLS na svojom zasadnutí dňa 17.12.2019 schválil programové vyhlásenie na obdobie 2019 - 2022 vo forme dokumentu "Priority klinickej farmakológie v Slovenskej republike 2019 - 2022".    

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI 

SSKF SLS bola založená v roku 1994 ako organizačná zložka - osobitná vedecko-odborná spoločnosť - Slovenskej lekárskej spoločnosti. Na tomto mieste postupne prinesieme dokumenty o histórii a bohatej činnosti spoločnosti za viac než štvrťstoročie jej aktívnej existencie.